Câu 12:

Trong thời gian theo học, sinh viên có thể đăng ký học cùng một lúc 2 ngành được không?

  Có thể được. Tùy điều kiện mà sinh viên có thể đăng ký học 2 ngành một lúc và có thể được chuyển điểm các môn đã học từ ngành này sang ngành khác.